Odluka

Odluka "broj 196/2023"

Сходно одредбама Закона о играма на срећу (“Службени гласник РС”, бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу (“Службени гласник РС”, број 152/20), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима наградне игре (“Службени гласник РС”, број 152/20) VUM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO ŠABAC, ул. Стефана Првовенчаног 77/1, матични број: 06257283, пиб: 101895156, чији је законски заступник Владимир Марковић, директор, дана 2. августа 2023. године у Шапцу, доноси следећу

О Д Л У К У број 196/2023

1. Владимир Марковић, директор, за VUM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO ŠABAC, ул. Стефана Првовенчаног 77/1, матични број: 06257283, пиб: 101895156, доноси одлуку о приређивању наградне игре у роби под називом “Срећна куповина 3” која би се организовала у периоду од 4. септембра 2023. године до 18. октобра 2023. године.

2. У складу са овом одлуком биће донета Правила наградне игре у роби “Срећна куповина 3”.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

VUM DOO, Šabac